top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เว็บไซต์ของเรา

ข้อกำหนดในการให้บริการ คุณ (“คุณ” หรือ “ของคุณ” หรือ “ผู้ซื้อ” หรือ “ลูกค้า”) จำเป็นต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หรือ “T&C” หรือ “ข้อกำหนด” หรือ “ข้อตกลง”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เชื่อมโยง ก่อนที่คุณจะใช้ www.diamondsbymanee.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ “diamondsbymanee.com” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) เว็บไซต์นี้อนุญาตให้คุณเรียกดู เลือก และซื้อหินของเราทางออนไลน์ (“หิน” หรือ “เพชร”)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อยอมรับและควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Diamonds By Manee Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) รวมถึงการขายและการจัดหาหินใดๆ บนเว็บไซต์ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขัดแย้งกับเอกสารอื่นใด ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีผลบังคับเหนือวัตถุประสงค์ในการใช้งานไซต์ หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณจะไม่สามารถใช้งานไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง

บริษัทจัดหาเพชรให้กับคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขเป็นครั้งคราว เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันระหว่างบริษัทกับคุณ หากคุณเยี่ยมชม ใช้ หรือซื้อสินค้าที่ไซต์ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการใดๆ ในปัจจุบันหรือในอนาคตของบริษัท หรือเยี่ยมชมหรือซื้อจากธุรกิจใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบริษัท ไม่ว่าจะรวมอยู่ในไซต์หรือไม่ก็ตาม คุณจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริการและแอปพลิเคชัน . หากเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับแนวทางและเงื่อนไขดังกล่าว แนวทางและเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลบังคับ

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขัดแย้งกับเอกสารอื่นใด ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีผลบังคับเหนือวัตถุประสงค์ในการใช้งานไซต์ ตามเงื่อนไขในการซื้อ ไซต์ต้องการการอนุญาตจากคุณในการส่งอีเมลการจัดการและอีเมลส่งเสริมการขายถึงคุณ เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีและการซื้อของคุณ ตลอดจนข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอส่งเสริมการขายของเรา เราจะไม่รับผิดชอบในลักษณะใด ๆ เกี่ยวกับอีเมลส่งเสริมการขายใด ๆ ข้อเสนอที่ทำในอีเมลส่งเสริมการขายเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่คุณ

ในการสั่งซื้อ แสดงว่าคุณยื่นข้อเสนอให้เราซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกตามข้อจำกัดของไซต์มาตรฐาน ข้อจำกัดเฉพาะของผู้ค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง

คุณต้องสร้างบัญชีเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จากไซต์ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เราสามารถให้คุณเข้าถึงได้ง่ายในการพิมพ์คำสั่งซื้อของคุณและดูการซื้อที่ผ่านมาของคุณสูงสุด 90 วัน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง) ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือพึงประสงค์โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะๆ เพื่อให้คุณรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากเราทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว และคุณยังคงใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับโดยปริยายต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขซึ่งแสดงไว้ในที่นี้

หากต้องการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ โปรดดูด้านล่าง

การทำธุรกรรมผ่าน www.diamondsbymanee.com อยู่ภายใต้นโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดโดย Diamonds By Manee Co., Ltd. (บริษัท) ดังนี้

สำหรับการใช้ maneelife.com และ diamondsbymanee.com :

เว็บไซต์ maneelife.com และ diamondsbymanee.com และเนื้อหาทั้งหมดเป็นของ Diamonds By Manee Co., Ltd.

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์รวมถึงข้อความ การออกแบบเว็บไซต์ โลโก้ แผ่นงาน Excel ไฟล์กราฟิก คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ไอคอน และรูปภาพ เป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ Diamonds By Manee Co., Ltd. การลงทะเบียนบน diamondsbymanee.com ไม่ได้ ให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์และเนื้อหาแก่คุณ เนื้อหาที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้สามารถดาวน์โหลดและ/หรือพิมพ์เพื่อการอ้างอิงส่วนบุคคลเท่านั้น คุณต้องไม่แก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดและ/หรือพิมพ์จากเว็บไซต์ของเรา

คุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างเข้มงวดในการใช้เนื้อหาใด ๆ ของเราบนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหรือได้รับอนุญาตจาก Diamonds By Manee Co., Ltd.

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน นำเสนอข้อมูลแก่บุคคลที่สามของเว็บไซต์ หรือส่งต่อข้อมูลใด ๆ ที่ได้มาจากหรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า อาจมีการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเข้มงวดกับบุคคลที่พบว่าละเมิดกฎเหล่านี้ คุณจะต้องไม่พยายามเข้าถึงส่วนหรือคุณลักษณะใด ๆ ของ หรือระบบหรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้ใช้จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ใช้จะต้องไม่โพสต์หรือส่งผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของ Diamonds By Manee Co. , Ltd. และอื่น ๆ ในทางใดทางหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข่มขู่ ใช้ในทางที่ผิด หมิ่นประมาท ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์ หยาบคาย ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจอย่างอื่น

การใช้บัญชีสมาชิกเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเคร่งครัด บัญชีนี้ไม่ควรแชร์หรือขยายไปยังบุคคลอื่นเป็นการชั่วคราว ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้บัญชีของผู้ใช้ (ภายใต้ชื่อหน้าจอหรือรหัสผ่าน) และเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้บัญชีของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงผู้ใช้นี้อย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการปกป้องความลับของรหัสผ่านของผู้ใช้ หากมี

ทั่วไป:

 • ไม่สามารถส่งหินแบบฝากขายได้

 • หินที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

 • ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่าน www.diamondsbymanee.com อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทยเท่านั้น

ราคา :

 • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนกว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยัน เราปฏิบัติตาม 'นโยบายราคาคงที่' ที่เข้มงวด

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับราคาของคำสั่งซื้อที่มีคำอธิบายที่ไม่ถูกต้องหรือราคาที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการป้อนข้อมูลหรือความล้มเหลวทางเทคโนโลยี

การชำระเงิน :

 • การชำระเงินของคำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดจะต้องชำระเงินล่วงหน้า

 • ชำระเงิน 20% เมื่อยืนยันการสั่งซื้อของคุณในวัน/วันที่เดียวกัน และส่วนที่เหลืออีก 80% จะต้องชำระในวันที่จัดส่ง

 • ราคาทั้งหมดแสดงเป็น USD เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และจะไม่รวมอากร ภาษี และ/หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร

การจัดส่ง :

 • หินจะถูกจัดส่งเฉพาะเมื่อมีการยืนยันการรับ 20% ของจำนวนเงินที่ต้องชำระในบัญชีของเรา

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดส่งไปยังปลายทางระหว่างประเทศบางแห่ง

 • USD 150 จะถูกเรียกเก็บสำหรับค่าขนส่งและการจัดการต่อใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่ามากกว่า 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกคำสั่งซื้อ :

 • หลังจากวางคำสั่งซื้อแล้ว ตัวแทนจากบริษัทอาจติดต่อผู้ซื้อเพื่อยืนยันรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่วางไว้อีกครั้งเพื่อความปลอดภัย

 • โปรดทราบว่าเมื่อจัดส่งคำสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

 • การสั่งซื้อครั้งเดียวจะถูกยกเลิกเมื่อการชำระเงินล้มเหลว 50% ของจำนวนเงินที่ต้องชำระเมื่อยืนยันหิน

โปรดทราบ: Diamonds By Manee Co., Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรืออุทธรณ์

bottom of page